Rozhovor Martina Malého na TV Prachatice

Rozhovor Martina Malého na TV Prachatice

Martin Malý se na TV Prachatice vyjadřuje k zadávání veřejných zakázek bez výběrového řízení, ke stavbě Multifukčního knihovnického a vzdělávacího centra Prachatice, strategickému plánu, termínům zastupitelstva města, …

Reakce na článek uveřejněný na www.prachatickoNEWS.cz

Reakce na článek uveřejněný na www.prachatickoNEWS.cz

Se zájmem jsem si přečetl článek uveřejněný na webových stránkách prachatickoNEWS.cz s názvem NÁZOR: Nepustil a Mrázová neřeší střet zájmů…. Chtěl bych zde upozornit na to, že v některých částech článku autor nemá pravdu. Jako dlouholetý předseda kontrolního výboru Zastupitelstva města Prachatice jsem se také zabýval problematikou ohledně střetu zájmů. Např. § 8 odst. 1 i 2 zákona o střetu zájmů č. 159/2006 Sb. to říká poměrně jasně:

Domnívám se, že Hanka Mrázová nepochybila vůbec v ničem, z čeho ji ve svém článku autor obviňuje. Navíc mi dává za pravdu i odpověď z odboru dozoru a kontroly veřejné správy ministerstva vnitra, která mi kdysi byla na můj podnět zaslána (část z odpovědi zde uvádím):

„…Dále se pak ptáte na výklad pojmu „zájem obecně zřejmý,“ který bývá občas používán v souvislosti s problematikou střetu zájmů. Zde je zřejmé, že se jedná o citaci části § 8 odst. 1 ZSZ, který zní: „Veřejný funkcionář je povinen při jednání ústavního orgánu, jiného státního orgánu, orgánu územního samosprávného celku nebo orgánu právnické osoby vzniklé ze zákona, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý.“ Tuto část věty za středníkem však nelze chápat Vámi uvedeným způsobem, tj. že povinnost člena zastupitelstva upozornit na možnou osobní výhodu není nutno splnit tehdy, pokud by se prospěch či zájem daného člena zastupitelstva shodoval se zájmem celé obce. Dle našeho názoru je této části věty nutné rozumět tak, že člen zastupitelstva obce nemusí svůj poměr k projednávané věci předem oznámit v tom případě, kdy je tento poměr ostatním členům tohoto kolektivního orgánu (zastupitelstvo, rada) dobře znám. Zde lze použít modelový příklad: Zastupitelstvo rozhoduje o uzavření smlouvy o dílo na opravu chodníku, přičemž jedna z firem, která má šanci tuto zakázku získat, patří jednomu z členů zastupitelstva. Že tento člen zastupitelstva tímto způsobem podniká, je přitom obecně známo, tj. vědí to jak jeho kolegové ze zastupitelstva, tak i občané obce. V tomto případě tak není nutné, aby před hlasováním o přidělení této zakázky dotčený člen zastupitelstva oznamoval svůj poměr k věci, neboť tento poměr je obecně (všem) zřejmý…“

Spíše než ve střetu zájmů je Hanka Mrázová v souběhu zájmů. Její povinností jako ředitelky městské knihovny je starat se o knižní fond, zaměstnance a provoz vlastní budovy a svěřeného majetku. Dlouhodobě proto se zřizovatelem, tedy městem Prachatice, hledala vhodný objekt, navštívila také mnoho knihoven v republice, kde hledala inspiraci zejména ve prospěch návštěvníků i zaměstnanců knihovny. Z toho je patrné, že z jejího výše uvedeného postupu jí neplyne žádná osobní výhoda, jak definuje zákon, ale naopak jde o veřejný zájem.

Za uskupení NEZÁVISLÍ, Vladimír Lang

Město může na novou knihovnu, na kterou má již vydané stavební povolení, získat až 78 mil Kč na dotacích.

Město může na novou knihovnu, na kterou má již vydané stavební povolení, získat až 78 mil Kč na dotacích.

Městu a jeho novému vedení jsme doslova na podnose připravili a zajistili na novou knihovnu dotaci až 78 mil Kč, vypracovanou a zaktualizovanou projektovou dokumentaci a pravomocné stavební povolení na její výstavbu.
I jako řadovému zastupiteli mi není lhostejný osud našeho města, a tak stále přemýšlím a snažím se i z této pozice pomoci některým námi rozpracovaným projektům. Jedním z nich je, velkou částí občanů našeho města dlouhá léta očekávaná, výstavba nové knihovny – centra celoživotního vzdělávání, jejíž součástí by měly být i prostory pro spolkovou činnost, přednáškový sál apod. Měla by vzniknout přestavbou a dostavbou staré hasičské zbrojnice v blízkosti budovy Gymnázia. Na konci volebního období jsme požádali o dotaci z Evropských fondů, dopracovali projektovou dokumentaci a požádali o vydání stavebního povolení. Mám obrovskou radost, že se nám ještě coby bývalému vedení podařilo dotaci ve výši cca 68 mil Kč skutečně získat za podmínky doložení pravomocného stavebního povolení. Tato jediná podmínka však již také byla splněna, neboť stavební povolení jsme po několikaměsíčních peripetiích v listopadu skutečně taktéž získali. A nebylo to jednoduché, absolvoval jsem osobně v průběhu prázdnin několik jednání s projektanty, hasiči a některými dalšími zainteresovanými stranami. Tím to však nekončí. Hned v prvním lednovém týdnu jsem absolvoval několik konzultací se zástupci MAS Šumavsko, kteří pro město už od jarních měsíců zpracovávali žádost o dotaci. Je to neuvěřitelné, ale podařilo se mi získat příslib, že je reálné získat v novém dotačním programu dalších 10 mil Kč na vybavení celé této nové knihovny. Celkových 78 mil Kč je nejvyšší dotace, jakou kdy město od sametové revoluce získalo. Zdá se, že by výstavbě nové knihovny již nemělo nic stát v cestě. Vím však, že nové vedení města Prachatice má obavy z výše celkových nákladů na výstavbu a že si bude nechávat zpracovávat analýzu rozpočtových nákladů projektu. Můj názor a názor klubu Nezávislých je, že i kdyby výstavba nové knihovny měla stát třeba až 150 mil Kč, tak je to stále skvělé. Město by doplatilo 72 mil Kč z vlastního. Ve městě jsme už i v minulosti investovali více peněz z vlastního bez dotací, než je tato částka. Myslím tím například 140 mil Kč na rekonstrukci bazénu a také jsme to zvládli. Jen pro srovnání: za 4 roky našeho posledního volebního období 2018-2022 jsme proinvestovali více než 400 mil Kč. Hlavní je, že dlouho očekávané přání mnoha občanů bude naplněné zcela novým multifunkčním objektem v hodnotě třeba až 150 mil Kč. Nové vedení města od nás tak dostalo doslova na podnose 78 mil Kč na dotacích, zpracovanou projektovou dokumentaci a vydané stavební povolení. K tomu již dříve zmíněných uspořených cca 100 mil Kč v rezervě města. Věřím, že nové vedení moudře rozhodne a odešle poskytovateli dotace informaci o již splněné podmínce, tedy vydaném stavebním povolení. Poté dotaci přijme, nechá dopracovat prováděcí projektovou dokumentaci, požádá o předem předjednaných 10 mil Kč na vybavení a hlavně zahájí stavbu, která by měla být dokončena do 31.8.2025.
Všichni zainteresovaní si musí být vědomi toho, že takto vysokou dotaci město skutečně nikdy za posledních 33 let nezískalo a že už žádná další taková šance být nikdy nemusí a pravděpodobně ani nebude.

Ing. Martin Malý, bývalý starosta města Prachatice