Trestní odpovědnost zastupitelů a radních

Trestní odpovědnost zastupitelů a radních.

Dne 19.5.2014 se zúčastnila radní Mgr. Hanka Mrázová a předseda kontrolního výboru Ing. Vladimír Lang semináře v Poslanecké sněmovně velmi zajímavého semináře na téma trestní odpovědnosti zastupitelů a radních. Celým seminářem provázel JUDr. Polčák, jehož zprávu o semináři zde zveřejňujeme.

První vystoupení patřilo Zdeňku Zítkovi, starostovi Lipna nad Vltavou (nestraník). Jako neuvolněný starosta malé obce má za sebou trestní stíhání, které bylo značně medializováno, a k problematice trestní odpovědnosti komunálních politiků se tak mohl vyjádřit z vlastní zkušenosti. Ve svém vystoupení nejprve stručně popsal nejnovější historii Lipna. Zásadním momentem byla pozvolná přeměna skomírajícího celku v prosperující obec, a to i díky obratnému hospodaření vedení obce.

Starosta Zítek stručně dále načrtl základní okolnosti své kauzy. Předmětem vyšetřování bylo nakládání s pozemky, kterými postupně obec dosáhla značného zlepšení své situace a především zvýšení jejich hodnoty – byly na nich totiž vybudovány cyklostezky, vodovod atp. Jeho zkušenost napovídá, že policie splnění povinnosti péče řádného hospodáře poměřuje okamžitým profitem, přičemž nezohledňuje dlouhodobý přínos posuzovaného kroku – a to se jeví jako velmi problematické.

Dalším z řečníků byl Adam Furek, pracovník odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra, který obsáhle promluvil o pojmu „péče řádného hospodáře“. Hned na úvod svého vystoupení označil regulaci v této oblasti za velmi obecnou, vyžadující ne vždy jednoduchou interpretaci. Právě tuto skutečnost je třeba považovat za klíčovou.

Na Furkovo vystoupení navázal Pavel Pukovec, náměstek nejvyššího státního zástupce, který prezentoval kriminální statistiky. Za trestné činy v oblasti ochrany veřejného zájmu, účelnosti a hospodárnosti nakládání s majetkem obce, zveřejňování záměrů obce a péče řádného hospodáře v loňském roce bylo stíháno pouze 0,03 % stíhaných osob v ČR – celkem 35. Počet starostů, místostarostů, primátorů či jejich náměstků v této skupině je sotva poloviční – 16. Závěrem Pukovec promluvil o metodice „obezřetného chování“, kterou vypracovaly a jíž se řídí banky. Tento dokument považuje za vhodný vzor, jímž by se měl veřejný sektor inspirovat.

Profesor Pavel Šámal, soudce Nejvyššího soudu, vnesl do semináře zajímavé téma – zakotvení imunity zastupitelů a radních. Uznal však, že doba tomuto řešení nepřeje. Ve svém vystoupení pak představil případ z praxe Nejvyššího soudu, na němž demonstroval některé z nešvarů, o kterých hovořil starosta Zítek. Vedle až nepochopitelných chyb státního zástupce se Nejvyšší soud vyjadřoval např. k překročení výše odměny advokáta v porovnání s výší rozpočtu obce. Profesor Šámal v závěru svého vystoupení apeloval na přítomné, aby ze zasedání zastupitelstev důkladně pořizovali zápisy, a to ze zcela praktického důvodu: ulehčuje to pak průběh případných soudních sporů.

Posledním panelistou byl docent Tomáš Gřivna z Právnické fakulty UK, který profesora Šámala doplnil řadou zajímavých myšlenek. Upozornil například na skutečnost, že povinnost péče a povinnost loajality byly původně konstruovány ve vztahu k obchodním společnostem, nikoliv k obcím. Proto není překvapením, že výklad těchto povinností je negativně ovlivněn některými rezidui (důraz na dosahování zisku), což ale odporuje povaze obcí jako subjektů z povahy věci od obchodních společností odlišných.

Na semináři zazněla řada dalších podnětných myšlenek, a to nejen v referátech panelistů, ale i v následné bohaté diskuzi. Zájemci o ně jistě uvítají možnost přehrát si audiozáznam pondělního setkání, který k tomuto textu připojujeme (najdete ho pod odkazem: https://www.starostove-nezavisli.cz/info-a-media/aktuality/poslechnete-si-zaznam-seminare-o-trestni-odpovednosti-komunalnich-politiku.html